Uprawnienia energetyczne grupa I, II,III – Włocławek

Zapraszamy na kurs, który umożliwi Państwu zdobycie niżej wymienionych uprawnień energetycznych SEP.

Uczestnicy mają do wyboru dowolne urządzenia energetyczne z niżej wymienionych grup. Kurs daję możliwość zdobycia uprawnień zarówno w Dozorze jak i Eksploatacji wymienionych urządzeń.

 

_____________________________________________________

Miejsce kursu – Włocławek

Termin realizacji – druga połowa lutego 2012

Koszt kursu – minimum 150 zł brutto – uzależniony od zakresu szkolenia

Koszt egzaminu – 150 zł za każdy wniosek (zależy od ilości grup urządzeń oraz zakresu uprawnień D + E)

______________________________________________________

 

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na napięcie znamionowe,
2) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 rozporządzenia,
3) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV,
4) zespoły prądotwórcze o mocy łącznie od 20 kW wzwyż,
5) urządzenia elektrotermiczne,
6) urządzenia do elektrolizy,
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
8 ) elektryczna sieć trakcyjna,
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło:

1) kotły parowe i wodne o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
3) turbiny parowe i wodne o mocy od 20 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 kW każde, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 i 5 rozporządzenia,
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 20 kW każda,
7) sprężarki i instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW,
8 ) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg,
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

1) kotły parowe i wodne o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
3) turbiny parowe i wodne o mocy od 20 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 kW każde, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 i 5 rozporządzenia,
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 20 kW każda,
7) sprężarki i instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW,
8 ) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg,
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.